Opfølgningsplan 2016 – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring > Opfølgningsplan 2016

Opfølgningsplan på de 4 reformmål med baggrund i selvevalueringen på Tandklinikassistentuddannelsen på SKT København

Baggrund Nuværende resultat
Ønsket mål Tiltag der igangsættes/er igangsat for at nå målet
Mål 1: Flere elever skal vælge en uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse (reformmål 1). 24 27 At antallet af elever fra 9. og 10. klasse der er afklarede med at blive uddannet Tandklinikassistent, øges marginalt i sund balance med skolens kapacitet. Der foretages ikke yderligere end de allerede eksisterende tiltag.
Mål 2: Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Fuldførelse 2014. 71% 75% De herunder nævnte tiltag forventer vi også vil øge den generelle fuldførelse.
Frafald på hhv. grundforløbets 1. del (reformmål 2). 15% Max. 15% Ved i højere grad at sikre os, at de elever der optages, er afklarede med deres uddannelsesvalg. Dette gøres gennem samtaler og opfordring til virksomhedsbesøg.
Frafald i overgang fra grundforløbets 2. del til hovedforløb (reformmål 2). 20% 18% Da det oftest er manglen på praktikpladser, og det svære ved at få en praktikplads (både fra skolen og for eleven) der er årsagen til frafald i denne gruppe, vil vi fortsætte den store indsats med praktikpladsopsøgende arbejde.
Frafald i hovedforløb (reformmål 2). 4% 4% Da resultatet af det vi allerede gør vurderes tilfredsstillende, vil vi fastholde fokus på de allerede eksisterende tiltag.
Mål 3: Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan
Tilgang på eux og talentspor (reformmål 3). Der findes ikke et talentspor på nuværende tidspunkt. At skabe større mulighed for, at de der vil og kan, har mulighed for at blive udfordret mere end nu. Der vil i år blive påbegyndt et arbejde med differentieret undervisning for, at de elever der har et lærings- og ambitionspotentiale ud over minimumskravet. På den måde vil det være muligt at udfordre eleverne, så de bliver så dygtige, som de kan.
Resultaterne fra trivselsundersøgelsen 2015 viste, at der er plads til, at eleverne i højere grad udfordres, specielt på Hovedforløbet. 62% på SKT Min. 65% oplever at blive udfordret. Der igangsættes et fokuseret arbejde med; at udvikle metoder til at opdage elevernes uudnyttede ressourcer; at skabe case-arbejde i forskellige sværhedsgrader, samt mulighed for fordybende eller ny undervisning ud over det obligatoriske.
Beskæftigelsesfrekvens (reformmål 3). 0,61 0,65 SKT tilbyder fortsat efter- og videreuddannelse til tandklinikassistenterne for fastholdelse i arbejde.
Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes - elevtrivsel
Elevernes trivsel (reformmål 4). 88% som er nr. 4 højst på landsplan for EUD excl. SOSU. At bibeholde en plads på top 5 og gerne opnå 90% almen trivsel på landsplan. Indsatsområderne på det fysiske miljø, arbejdet med Mål og Feedback samt differentieret undervisning, som beskrives i Handlingsplanen 2016, forventer vi, vil påvirke den almene trivsel positivt.
Mål 5: Styrke det praktikpladsopsøgende arbejde
Praktikpladser til eleverne er en afgørende faktor for både praktisk læring og efterfølgende beskæftigelse. Antallet af indgåede ordinære uddannelsesaftaler, restaftaler og kortaftaler er gået ned med 2,1 % fra 2014 til 2015. Samtidig er antallet af elever i skolepraktik og delaftaler gået op med 2,1 %. Vi håber på en øget efterspørgsel på elever i korte- og delaftaler og regner med at kunne fastholde antallet på ordinære aftaler. Vi forventer at den lille stigning i praktikpladser, der har været efter praktikpladserne har fundet ro på den nye overenskomst, vil fortsætte.