Elevtrivselsundersøgelse – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring > Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivsel på SKT

Den årlige elevtrivselsundersøgelse blev gennemført i december 2015, og resultaterne blev afrapporteret i januar 2016. Undersøgelsen varetages obligatorisk af Ennova, og analysen er opdelt i Grundforløb 1 (GF1), Grundforløb 2 (GF2) samt Hovedforløb (HF).

Resultaterne viser, at SKT København ligger meget højt i den samlede elevtrivsel. SKT København ligger fjerde bedst blandt de 38 erhvervsskoler, som vi sammenligner os med. Skolen ligger bedst i landet på mål og feedback, undervisernes pædagogik og didaktik samt elevernes egen indsats. Grundforløb 1 ligger desuden bedst i landet med hensyn til det sociale miljø, lærernes respekt og evne til at lære fra sig samt elevernes indflydelse på undervisningen.

Der ses ikke forskel på den overordnede elevtrivsel mellem GF1, GF2 og HF, men dog en forskel på fordelingen af hvor meget underviserne, de fysiske rammer og praktikken har indflydelse på elevtrivslen.

Da den obligatoriske spørgeramme er ny, viser analyserne kun udvikling fra år til år ved de få spørgsmål, der var enslydende med tidligere års undersøgelser. Ved de spørgsmål ses hovedsageligt en nedgang i forhold til sidste år.

De generelle anbefalede indsatsområder i rapporten er det fysiske miljø herunder specifikt indeklimaet samt elevernes forberedelse til praktik.

Indsatsområder

1. Det fysiske miljø: 1. februar 2016 tages SKT's nye Læringscenter i brug hvor der, foruden mere lys og luft, også er langt flere faciliteter til de studerende. Hermed forventes oplevelsen af det fysiske miljø at blive forbedret.

2. Praktik: SKT planlægger en indsats for at gøre de elever, der ikke er i skolepraktik endnu mere forberedte til praktik og den virkelige verden som praktikstederne repræsenterer.

3. Feedback: I forbindelse med skolereformen blev der sat øget fokus på feedback. Både medarbejdere og elever arbejder aktivt med at udvikle kompetencer til konstruktivt at øge bevidstheden om egen og andres læring. Dette arbejde vil intensiveres og forventes at kunne aflæses i resultaterne ved næste trivselsundersøgelse om feedback.

Læs Benchmarkrapporten for EUD her: Elevtrivsel 2015 - SKT benchmark

Elevtrivselsundersøgelsen - 2014 - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet