Fleksible aftaletyper – Københavns Universitet

SKT > For tandklinikker > Fleksible aftaletyper

Fleksible aftaletyper

To krav skal være opfyldt for at en tandklinik kan uddanne elever. Tandklinikken skal være godkendt som praktiksted og der skal indgås en kontrakt (uddannelsesaftale) mellem elev og tandklinik.

Generelt for uddannelsesaftaler

Der skal altid foreligge en uddannelsesaftale for at et læreforhold er gyldigt. En uddannelsesaftale er kun gyldig, hvis den er skriftlig og indgået på en særlig aftaleformular.

Aftalen skal oprettes inden aftaleperioden begynder for at være gyldig.

Uddannelsesaftalen skal udfyldes, underskrives af begge parter og indsendes til SKT. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden også underskrive aftalen.

Både elev og virksomhed får tilsendt en kopi af uddannelsesaftalen. SKT sørger for at indkalde eleven til skoleophold.

Eleven kan først optages på skoleophold, når skolen har modtaget uddannelsesaftalen. Det er derfor vigtigt, at den bliver indsendt hurtigst muligt.

Eleven skal have løn efter gældende overenskomst for tandklinikassistenter, og er i øvrigt omfattet af den lovgivning der vedrører ferie, arbejdsmiljø, arbejdsskadeforsikring, ATP, ligebehandling af mænd og kvinder og anden lovgivning om ansættelsesforhold.

Generelt for alle aftaleformer:

 • Tandklinikken skal være godkendt som praktiksted
 • Der er 3 måneders prøvetid undtagen hvis eleven allerede har været 3 måneder på klinikken i et tidligere ansættelsesforhold (f.eks. ved korte aftaler, delaftaler o. lign.)
 • Tandklinikken har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i den periode som uddannelsesaftalen varer
 • Aftalens varighed er typisk 2½ år, hvis eleven har taget grundforløbet inden aftalestart. Hvis eleven ikke har grundforløbet inden aftalestart, er aftalens varighed typisk 3 år. Der er dog mulighed for afkortning af både grundforløbet og aftalens længde (hovedforløbet) hvis eleven opfylder kriterierne for dette.
 • Uanset hvilken aftaletype der ønskes, skal den samme aftaleformular anvendes
 • Vejledning til udfyldelse af uddannelsesaftalen samt skolens interaktive vejledning

Detaljeret beskrivelse af 6 uddannelses aftaler:

 • Almindelig uddannelsesaftale
 • Ny mesterlære - Læs mere om Ny mesterlære her
 • Kombinationsaftale
 • Kort uddannelsesaftale
 • Delaftale under skolepraktik
 • Restpraktikaftale

Delaftaler under skolepraktik

De elever der ikke finder praktikpladser har mulighed for at gennemføre deres uddannelse under skolepraktik på SKT. Før optagelse i skolepraktik, skal eleven dog vurderes egnet.

Eleverne kan sendes ud i praktikforløb/ delaftaler på forskellige tandklinikker i kortere eller længere perioder. Skolen skal altid kontaktes før der indgås en delaftale.

Der er disse regler for delaftaler:

 • skolepraktikelever er ansat efter de samme regler og overenskomster herunder løn som andre elever, når de er i delaftaler
 • det er kun aktive skolepraktikelever der kan indgå en delaftale under skolepraktik

Restpraktikaftale

Det hedder en restpraktikaftale, hvis en tandklinik indgår en aftale med en elev, som allerede har taget dele af uddannelsen på en anden tandklinik eller i skolepraktik, og ønsker at færdiggøre eleven på sin egen tandklinik.
Henvend dig til skolen for at få afklaret, hvornår eleven slutter sin uddannelse.

Ændring af aftale

Er der ændringer i et bestående uddannelsesforhold skal man anvende blanketten Tillæg til uddannelsesaftale. Du kan læse om de forskellige typer af ændringer i vejledning til tillæg til uddannelsesaftale.

Ophævelse i prøvetiden

Ønskes uddannelsesaftalen ophævet i prøvetiden, skal det meddeles skolen på blanketten Ophævelse af uddannelsesaftale. Vejledning til blanketten. Eleven er ikke forpligtet til at underskrive blanketten.

Ophævelse efter prøvetiden

Efter prøvetidens udløb er uddannelsesaftalen i princippet uopsigelig. Dog kan aftalen opsiges, hvis:

 • Aftalen misligholdes
 • Forudsætninger er bortfaldet (konkurs, dødsfald mm.)
 • Begge parter er enige (gensidig ophævelse)

Hvis eleven bliver udelukket fra skoleundervisningen, bortfalder uddannelsesaftalen, men tandklinikken er selv forpligtet til at ophæve aftalen inden en måned efter bortvisningen.

En ophævelse af uddannelsesaftalen skal sendes til skolen og meddeles modparten. Eleven er ikke forpligtet til at underskrive blanketten.

Tvister

En tvist mellem elev og tandklinik kan indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at nå frem til et forlig.
I praksis sker dette ofte gennem det lokale uddannelsesudvalg, som for at kunne vurdere tvisten, indhenter dokumentation fra skolen.

Parterne indkaldes til et formelt møde, og hvis det ikke lykkes at opnå et forlig kan sagen indbringes for Tvistighedsnævnet under Undervisningsministeriet. Tvistighedsnævnet kan afgøre om uddannelsesaftalen kan ophæves og om den skadelidte skal have erstatning.

Behandling af tvister om overenskomstmæssige spørgsmål som for eksempel løn og feriepenge foregår hos arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne. Til toppen