Censortilbagemelding

Styrelsen for Videregående Uddannelser udmelder årligt et særlige temaer, som ønskes belyst. I år er temaerne: Læringsmålenes opfyldelse og karaktergivning af gruppeprøver.

Du bliver bedt om en vurdering indenfor de områder, der vedrører tandplejeruddannelsens eksamenssystem. Du skal kun svare på spørgsmålene inden for de områder som, du finder relevante.

For yderligere at kvalificere din tilbagemelding beder vi dig om, at kommentere din vurdering i kommentarfeltet efter hvert spørgsmål. Specielt vil vi gerne have det beskrevet så præcist som muligt, hvis du mener at noget ikke har fungeret tilfredsstillende eller hvis noget har været inspirerende.

På forhånd tak for din ulejlighed.

Til brug i årsberetningen til Styrelsen for Videregående Uddannelser bedes censor vurdere og kommentere spørgsmål 9, 10 og 11.

Hvis der har været censor ved en modulprøve, hvori der indgår gruppeelementer, bedes du også besvare spørgsmål 12, 13, og 14.

Felter markeret med * skal udfyldes.

CENSOROPLYSNINGER
1. EKSAMENSADMINISTRATION
Eksamensadministration *
Din vurdering af eksamensadministrationen i forbindelse med de eksaminer, du har medvirket ved som censor er, at den fungerer:
2. INFORMATION
Information *
Føler du dig tilstrækkeligt informeret om de formelle eksamensbestemmelser og studieordninger?
3. REELT TIMEFORBRUG VED EKSAMEN
Reelt timeforbrug ved eksamen *
Er de eksaminer, som du har medvirket ved, gennemført i overensstemmelse med de udmeldte regler om timeforbrug for censorer og eksamination?
4. EKSAMENSSPØRGSMÅL
Eksamens- spørgsmål *
Din vurdering af eksamensspørgsmålenes relevans og dækningsgrad i forhold til eksamensopgivelser.
5. EKSAMENSOPGIVELSER
Eksamens- opgivelser *
Din vurdering af eksamensopgivelsernes relevans og dækningsgrad i forhold til fagområdet.
6. EKSAMENSFORMER
Eksamensformer *
Hvilke muligheder giver de anvendte eksamensformer for at vurdere det faglige niveau hos den studerende, relateret til kravene på arbejdsmarkedet for tandplejere?
7. FAGLIGT NIVEAU RELATERET TIL LÆRINGSMÅL
Fagligt niveau relateret til læringsmål *
Hvordan var de studerendes faglige niveau ved årets eksamen sammenlignet med fagområdets læringsmål?
8. FAGLIGT NIVEAU RELATERET TIL ARBEJDSMARKEDET
Fagligt niveau relateret til arbejdsmarkedet *
Hvordan var de studerendes faglige niveau ved årets eksamen sammenlignet med forholdene på arbejdsmarkedet og evt. videreuddannelse?
9. LÆRINGSMÅLENES STØTTE VED KARAKTERGIVNINGEN
Læringsmålenes støtte ved karaktergivningen *
Modulbeskrivelserne for de enkelte moduler kan findes på www.studier.ku.dk
10. KARAKTERSKALAENS EGNETHED I FORHOLD TI KOMPETENCER
Karakterskalaens egnethed i forhold til kompetencer *
I hvilket omfang er beskrivelsen af 7-trins-karakterskalaens trin egnet til at karakterisere de enkelte studerendes kompetencer?
11. KARAKTERGIVNING I FORHOLD TIL LÆRINGSMÅL
Karaktergivning i forhold til læringsmål *
I hvilket omfang afspejler de afgivne karakterer de enkelte studerendes beherskelse af fagområdets læringsmål?
12. GRUPPEPRØVENS STYRKE TIL AT VURDERE INDIVIDUELLE KOMPETENCER
Gruppeprøvens styrke til at vurdere individuelle kompetencer *
Giver den anvendte eksamensform et retvisende billede af hver studerendes kompetencer, som de er beskrevet i fagområdets læringsmål?
13. GRUPPEPRØVENS STYRKE TIL AT VURDERE SAMARBEJDSKOMPETENCER
Gruppeprøvens styrke til at vurdere samarbejds- kompetencer *
Giver den anvendte eksamensform et retvisende billede af de studerendes samarbejdskompetencer svarende til, hvad de kan forvente at møde i praksis?
14. KOMBINATIONEN AF GRUPPE- OG INDIVIDUELLE ELEMENTER
Kombinationen af gruppe- og individuelle elementer *
I hvilket omfang finder du den anvendte kombination af gruppeelementer og individuelle elementer i prøveformen hensigtsmæssig?