Service og kvalitetsudvikling på tandklinikker

Mapper

Service og kvalitetsudvikling på tandklinikker er et obligatorisk modul.

Modulet har fokus på at styrke den studerendes kompetencer i forbindelse med styring og løbende udvikling af service og kvalitet på klinikken.

Modulet er relevant for alle tandklinikassistenter, der:

 • er ansat på privat eller offentlig tandklinik, der har fokus på at udvikle klinikken med mere effektive rutiner, bedre service og større arbejdsglæde til følge
 • ønsker at være klar til at møde og opfylde de krav om systematisk kvalitetsudvikling og dokumentation, som bliver stillet til tandklinikken i fremtiden. Tandklinikassistenten kommer til at beskæftige sig med klinikkens arbejde i forbindelse med forberedelse og dokumentation til tilsynsbesøg
 • vil bidrage til at hæve tandklinikkens kvalitet.

 

Modulet indeholder:

 • Lovgivning, herunder patientsikkerhed, målepunkter og det risikobaserede tilsyn, registrering af utilsigtede hændelser og kendskab til medicinsk udstyr
 • Kvalitetsbegreber og modeller, blandt flere modeller omtales også den danske kvalitetsmodel
 • Udarbejdelse af procedurebeskrivelser og rammer for delegation
 • Systemer til udvikling og innovation samt styring og fastholdelse af kvalitet fx fejlfinding og forebyggelse af gentagne fejl
 • Planlægning, gennemførelse og vurdering af interessentanalyser og forskellige typer af brugertilfredshedsundersøgelser
 • Projektstyring og forandringsprocesser – hvad skal der til for at få de andre med
 • Organisations- og systemforståelse
 • Forståelse af konsekvenserne ved et stærkt brugerfokus.

 

Ved modulets afslutning er det målet, at den studerende kan:

 • erkende behovene for service og forbedring
 • inddrage kollegaer i arbejdet med udvikling af service og forbedring
 • anvende viden om kvalitetsudvikling i det daglige arbejde på tandklinikken, herunder deltage i indsamling af data, præsentere data, revurdere praksis og fremkomme med forslag til forbedringer
 • medvirke ved planlægning og gennemførelse af kvantitative og kvalitative brugertilfredshedsundersøgelser
 • planlægge og gennemføre et mindre kvalitetsudviklingsprojekt
 • udfærdige en procedurebeskrivelse.

 

Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til tandklinikassistent
 • Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.